sakrtri cha mahathv scitificaly and saskrutic…

 Sakrtri ka sajri krtath scitificaly and suskri fayde… 

   Makar sakrati ka sajri. Krtath kiva kiva ka sajri. Kravi yache fayde surya jeva yaka rashitun dusry rashith dusry rashith pravsh krto thyla sakrath bolale jate maksakrtich shubh muhatavar suryach makar rashi madhe pravesh hoto yeka sakrtri pasun dusry sakrti ch kal ha soyar mas kal lkhala jato. Posh mahinyth utare houn makar eashi madhe pravsh krto

    He prtha vag vgly path khup usavath sajri keli jate makar sakrth ha san utar bhartath 14 janevarila sajrla kato makarsaktrila uaghate  jate surgache dar assey manle jate ki sakritri pasun chgly divasachi suruvath hote thyche krun surya dakshi te utra firth asto ya mule devatachi suruvath hote ya divashi kele dan yethar divashi kelely dana peksh jast phaldai aste bhishiam pita ya ni ya divashchi nivad keli deh tag krny satti ya divasachi nivad keli  divashi jane dih tag krtath thyla moksh prapth hote 

     ,ha sun purn paney scientic day ahe bharthchy veg veg ly rajth vag vegly padhatiney ha san sajara krtath hidu darma madhe yache don bag hotath yek shukal paksh or krushan paksh asch don ayanana madhe vibhajan kel. Ahe yek ahe utaryan ani dusra manje dakshinalay  

    Sakrtri che anek arth anheth suskrik ya darmi vishanu ne khi rakasach vadha kel. Hota vait kal sapun navin kalchi suruvath zali hotti manun hi makar Saskruti sajri. Kartath kute kute mul  kiv muli patag pn uadvath 

   ya divasath diav mota hoyla. lagto. ani rata chotti hote sakrti natr divas badhlyla suruvath hotegarva kami. Houn ushanta vadte akrtrichy adhichy divasala boghi asey mantath bhogichy divshi sagly bajy yekyr krun bhaji. Keli. Jate 

   Hindu saskrutich ha yekmev san asa ahe jo thych tarkhela sajra kela. Jato suruyachy kalidar nisar bakki san chdrachy calder var adharlele astath oalar cycle. Hi dar 8 varshaney badhete thy til ani gul yache kay mahavth ahe sakrtrila til ani. Gul yache ladu krnychi padha ahe kiva vady hi kely jatath

   Bhoot kalath jy ghadamodi visrun thyth til ani gul mislun thyth godva manun gilun takychy astath yache tilache stificaly hi khup fayde astath tilaney usnata kami hote ani gulth hi sinaghda ushanata aste tilath ani gulth ushanata aste ani tadi sasnychi energy yavi manun anek rajyth ha san sajra krtath 

  Pathag hi udvla jato ya divashi thych hi sasriy krun ahe sakli sakli patag udvalyney sharila la. Uan lagete ani vatimin d betathe  ney tadi.mule honary samshy 0asun dur honya madhath hote 

Leave a Reply