Sidutai sapkal ..anthcha adhar nhi eahila ata.

 Sidutai sapkal…. 

         Anathachi mai thy bolychy ki maz bashan manje vedanela hudaka yetothy je jagly tech thy bolychy je tashe kaljavar umatalela asteth tech me boltejagnyney mla. Bashan krych shikaval eva mala bhuak lagyla lagi tev me 10 divasach bal gheunn bhik magychi me relave stand varthyna thychy patiney haklun dil gharchy bahersakhy aai ney pn hakal ri thyni dokhanche abar manle

                Vayachy 20 vhy varsh shikashan 4th pass agavr patalthyla hi gatti padlely jag maz sapal hothpufn vitram majy aaushla dila hota thy lekra satti jagych hoth mla mrych navth alely parishticha paya deun pude gele kadhi thable nhi.  Gana manal manun khan betaych ekta jaga shaky nhi thychy tr saglch sapal hoth divas bhar bika magychy ani khup ratri thy khali utrchy bhitti vataychi vay 20 varsha fakt ab khy hoga tera sidju tai sapkal kitti jari mothy ney ordle tari  yektich bri thy adhr basychy ratri

    Yekhada bikari adhr radycha marnar ahe i thy bikaryla bakri dychy ani thy na khau ghalychy teva pasun thy samaj sevela suruvath keli  thy bikarychi aai zaly thy manychy mla. Bhottachi bitti ny vatath mla manssachi bitti vatate thy stetion var firychy koni. Uapshi ahe ka konla hi thy sahara dychy thy antachy ashamath anychy thy bolychy ki bekary pasunch suruvath jali. Ani bikarchy madhech maza anth hoil chota bal aso ya mot manus aso thy thyla sahara daychy vaychi ata navti thyna aushani shikaval thy bolychy majy vr hey divas naste ale tr mla hey kalch nasth 

Thy bolychy ki tods sakt ala ki baika dadpadtath martath hey apala nhi sudun jatath pn thy jagly vay varsha 20 Thy bolychy ki ramaney sodla sitela pn tila valmiki betale pn maz kay ya kalugath valmi keyaheth ka thy kadhi kadhu uapshi aslyvr thyna yevdie bukey chi aag padychi ki thyna dagad khychi ichha hoichi aja kal ram nhiye ravan ahe kalugath me oradaychi. Koni. Darun nital ka yachi bitti vatauchi

          Thy chotas bal gheun samzhanth jaychy tikdd basaychy lai divas kadle samshanath thyna yeka gostich sofh lagala mely shivay mansala kimth kalath nhi ratri bhootachy bitiney konich yeth nhi bhootachy bitti ney samshan jida badh  tri thy jagly y bolychy manus kadhich vait nasto. Mansachi bhook vait aste

          Vait lrayla bhook lavte thyana yeka mansaney 100 rupye dile thy divashi thyna khup andha zal hpta kahitri khayla milnar kitti vati aste bhook bhookeney mala manuns banval manje apan ka. Jagto ka jagto kashsatti jagto dukani kooslun jau nko. Andhaney jaga are sodun janere khup astath sath denare khup kami. Astath 

Asha ya antachy mai vayachy 75 varshi shevtach sosh ghetla sidhutai sapkal chi kahani khupkhup saghalshmay ahe kavly vayath tynch vivah zala patiney sodal gaichy gothyth mulila jamlm dilaagdaney todlili nal geun van van firly thy  thy kadhi ralveth rahily tr kadhi samshanth anthachi aai honychi thyna peyrana milali anthchy aai hon sop navth thychy satti

      Samnychi adhar banun thyni anthlay ubahrl hyna aan,vasar ,nivara uplabhafh krun dila ahy anthlaychi aai aslela mai cha 4 janevari la nidhan zal thyche lekarna anath krun gely sapurn magarat harvala 5 janevarila thychy vr antim saskar hotil

Leave a Reply