Khrushan vani 2

 Krushan vani…..

       Man manusha vani in tino ka arabh  man sey hi hota hey  aaj ham man ko dikhege man  hamare man ko santusti deta hey  yek patr key batti jo is jal

=

ka hone ka patr banya rakhata hey n sey banta hey sobhiman or abhiman in dono. Mey abahuth atar hey in done mey 

     jo jal uas patr mey samaya hey  oo hey apana sobhaman hey oo samal hey sobhiman hey yes prth mey oo tada bhi hey jo pita hey usey bhi oo tandak deta hey, oo ias prth mey hey oo hey sobhiman  jo yes parth sey jalekey oo hota hey sobhiman  jo bahar ki tap sey bav ban jata hey  

   Dan rakhiye sobhima  apako banye rakhata hey. Apko sakti deta hey bhiman apko nast kar deta hey to khy bana chaiyege aap sobhiman ya  abhiman  nirnay apaka hey 

…………………………………………….

…………………..

Hate hey men milav achha hota hey oo sabadho. Ka adhar hota hey vipar bhi chalta hey kinatu sambseka adha bhi banta hey hey or sobhiman bhi kub kon apsey milga ye nichith karta hey   hey samy kon apkey. Aap aney jivan mey kinsey milana chahege ye nichith kata hey apka riday or apka radhay  ap kab tak bane rahey ge ye nichith krta hey apaka sobhav apka vyvar shubh rakhe sub subh hoga 

                                       …..radhe radhe…. 

Leave a Reply